Privacy statement


AVG protocol / Privacy protocol Stichting School- en volksfeesten Luttenberg

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit is de aanleiding om een Privacy protocol met daarin opgenomen hoe de stichting School- en volksfeesten Luttenberg (verder te noemen “de stichting”) omgaat met persoonsgegevens en de voorwaarden die hieromtrent van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de stichting aan bezoekers, sponsoren en vrijwilligers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die via de website, de nieuwsbrief of social media kanalen via het bestuur verspreid en of gebruikt worden (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de stichting? Neem dan contact met ons op via info@luttenbergsfeest.nl

1. Algemeen

1.1
De stichting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.luttenbergsfeest.nl verstrekte informatie. Echter kan de stichting niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2
De stichting is niet aansprakelijkhe voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de stichting.

1.3
Iedere aansprakelijkheid van de stichting is beperkt tot het in totaal door de stichting aan een gebruiker/lid in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de stichting niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4
Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de stichting deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden.

1.5
Het AVG protocol wordt tevens opgenomen in de huisreglement van de stichting wat van toepassing is gedurende het Luttenbergsfeest

 

2. Privacy Statement

De stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. – verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. – vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. – op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@luttenbergsfeest.nl

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de doeleinden die in bijlage A benoemd worden. De gegevens die opgevraagd kunnen worden zijn: – Voornaam; – Achternaam; – E-mailadres; -Postcode en Woonplaats;- Telefoonnummer;- Geboortedatum;- Geboorteplaats

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijzondere persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het beheren van onze website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

9. Privacy protocol

9.1 Foto’s en video’s
De stichting maakt en  plaatst foto’s en video-opnamen op de website van de stichting en op social media zoals Facebook, Instagram en Snapchat. Bij betreding van het evenemententerrein geeft elke bezoeker stilzwijgend toestemming aan de stichting om beeld- en video-opnames te maken en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bij het betreden van het evenemententerrein worden bezoekers hier middels de huisregels op gewezen.

9.2 Gebruik website/social media

 • De stichting beheert de website www.luttenbergsfeest.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de georganiseerde activiteiten. Deze informatie is bestemd voor belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de stichting. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de stichting;
 • Tijdens alle activiteiten georganiseerd door de stichting mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door zowel de organisatie, aanwezige pers als overige bezoekers.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie binnen de stichting zoals leden van bestuur en vrijwilligers.
 • Indien een vrijwilliger of bezoeker problemen heeft met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website en voor de eigen Facebook-pagina en andere eigen social media.

9.3 Maken van foto- en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de stichting georganiseerd binnen het eigen evenemententerrein mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door vrijwilligers, bezoekers of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
  Activiteiten en Spelactiviteiten
  b. In de tenten en op het terras
  c. Op de kermis
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of social media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 

Bijlage A              Te verwerken gegevens Stichting- school en volksfeesten Luttenberg

 

Doel Locatie Categorie personen Soort gegevens Delen met
Versturen nieuwsbrief Website Zelf aangemeld voor nieuwsbrief Voornaam

Achternaam

Email adres

Bestuur

Webmaster

Opgave activiteiten tbv maken wedstrijdschema Opgavenformulier

Laptop Luttenbergsfeest

Deelnemers activiteiten Voornaam

Achternaam

Leeftijd

Bestuur

Commissies

Presentatoren

Verkeersregelaars tbv optocht www.verkeersregelaarsexamen.nl Verkeersregelaars Voornaam

Achternaam

Email

Postcode/woonplaats

Geboorteplaats

Bestuur

Gemeente Raalte

Stichting SVN

Winnaars activiteiten in persberichten Persbericht

Laptop Luttenbergsfeest

Deelnemers activiteiten Voornaam

Achternaam

Bestuur

Pers

Opgave optocht, straatversiering, pannavoetbal, tentquiz Website

Laptop Luttenbergsfeest

Deelnemers aan onderdelen Voornaam

Achternaam

Email

Telefoon

Postcode/Woonplaats

Bestuur

Jury optocht

Commissie panna

SES